Kulturprofil

Om Herning Kommunale Tandpleje

Hos Herning Kommunale Tandpleje er vores personale den vigtigste og eneste reelle ressource, når vi skal sælge vores unikke vare – Tandsundhed.

Vores succes afhænger af, hvordan brugerne oplever tandplejens medarbejdere hver eneste dag.

Vi arbejder derfor efter høje kvalitetsstandarder ved hver undersøgelse og behandling. På den måde sikrer vi, at vi som personale yder vores bedste, og at patienterne får den bedste oplevelse.

Luk alle
Åben alle

Tandplejens Vision

Vi vil være Danmarks bedste tandpleje

  • Vi skaber sundhedsresultater, som er enestående for landets kommuner.
  • Vores børn vil altid blive mødt med tryghed og nærvær, og de kan regne med høj faglig kvalitet.
  • Vi løfter i flok og har fælles engagement.
  • Vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af, at alle gør deres bedste.
  • Vi er en attraktiv arbejdsplads, fordi vi har styr på tingene, følger med tiden og udvikler os.

Tandplejens opbygning

Vi er 65 ansatte i Herning Kommunale Tandpleje - både tandlæger, tandplejere, tandklinikassistenter, specialtandlæger og administrative medarbejdere.

Klinikker

Tandplejens otte klinikker er organiseret i tre distrikter, hver ledet af en distriktsleder.

Derudover har vi vores tandreguleringsklinik i Herning, som løser den specialiserede opgave med tandregulering til børn.

Ledelsen

Ledelsen i Herning Kommunale Tandpleje består af overtandlægen, tre distriktsledere og lederen af tandreguleringsafdelingen.

MED-udvalg

Tandplejen har på tværs af klinikker og distrikter nedsat et MED-udvalg (samarbejdsudvalg), som består af to repræsentanter fra ledelsen, tre tillidsrepræsentanter, en arbejdsmiljørepræsentant og to medlemmer valgt af medarbejderstaben. Der er fastlagt 4 ordinære møder om året, og der kan indkaldes til supplerende møder efter behov.

Alle medarbejdere har mulighed for at komme med spørgsmål og forslag af almen interesse til MED-udvalget. Spørgsmålene bliver sat på dagsorden til først kommende møde. Alle spørgsmål behandles med respekt på MED-møderne, og der gives efterfølgende svar tilbage direkte til spørgerne, ligesom svarene vil fremgå anonymt i referaterne.

En god arbejdsplads

Vi definerer en god arbejdsplads som et sted, hvor vi:

  • Har TILLID til de mennesker, vi arbejder for og med;
  • Føler STOLTHED over det arbejde, vi udfører;
  • Føler FÆLLESSKAB med vores kollegaer.

Vi skaber Tillid gennem ledelsens troværdighed, og ved at kollegaer og ledelsen udviser respekt og retfærdighed overfor hinanden.

Vi ønsker, at Stolthed gennemsyrer både medarbejderens eget arbejde såvel som teamets arbejde og arbejdspladsen i almindelighed.

Oplevelsen af Fællesskab kommer ved, at vi er imødekommende overfor hinanden og har en fortrolighed med hinanden.

Lykkes vi med at skabe tillid, stolthed og fællesskab, får vi en arbejdsplads, hvor arbejdet giver mening, og vi i fællesskab arbejder hen mod samme mål.

Tiltrækning af nye medarbejdere

Tandplejen i Herning Kommune ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, og det gør vi blandt andet ved at være proaktive.

Vores kultur og vores vision vil kun komme til at leve, hvis vi formår at rekruttere og ansætte de rette medarbejdere, hvilket vil sige medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer OG de rette værdier.

Vores personale er gode ambassadører. Hvor vi end befinder os, fortæller vi den gode historie om vores arbejdsplads. Det giver resultater, for vi får jævnlige telefonopkald og mails fra uopfordrede ansøgere, som har hørt godt om vores arbejdsplads.

Vi har også gode kontakter til det faglige miljø, hvor vi blandt andet samarbejder med Tandlægeskolen i Aarhus.

Styrken i forskellighed

Omgangstonen i Herning Kommunale Tandpleje er uhøjtidelig.

Vi starter arbejdsdagen med en godmorgenhilsen til alle på klinikken og forlader klinikken ud på eftermiddagen med tak for en dejlig dag.

Derudover er det fast tradition, at vi begynder vores arrangementer med en fællessang. Det skaber en positiv stemning og styrker fællesskabet. Vi har vores egen favoritsang, ”Hvor du sætter din fod” med musik af Sigurd Barrett og tekst af Jens Sejer Andersen. Den sang betyder meget for os.

Omgangstonen i Herning Kommunale Tandpleje er uhøjtidelig.

Vi starter arbejdsdagen med en godmorgenhilsen til alle på klinikken og forlader klinikken ud på eftermiddagen med tak for en dejlig dag.

Derudover er det fast tradition, at vi begynder vores arrangementer med en fællessang. Det skaber en positiv stemning og styrker fællesskabet. Vi har vores egen favoritsang, ”Hvor du sætter din fod” med musik af Sigurd Barrett og tekst af Jens Sejer Andersen. Den sang betyder meget for os.

Der opstår naturligvis også konflikter hos Tandplejen. Vi er en arbejdsplads med engagerede medarbejdere, og konflikter opstår, når man arbejder sammen og i fællesskab løser opgaver.

Men hos os vælger vi at betragte konflikter/uenigheder som uundgåelige og positive, for de kan være med til at bringe udvikling i Tandplejen.

Vi forsøger at håndtere konflikter på en konstruktiv måde, så de skaber vækst og udvikling samt giver ændret adfærd, der er til gavn for alle og fællesskabet.

I stedet for at brokke os til hinanden, når vi er utilfredse eller irriterede, så siger vi tingene direkte, så vi kan komme videre og opretholde den gode stemning, vi værner meget om.
Sladder, brok og negativitet er ikke konstruktivt og derfor ikke acceptabelt.

For at være rustede til at håndtere konflikter, har alle vores medarbejdere deltaget i et temaforløb om profiltypebeskrivelse og konflikthåndtering.

Det har givet os mere tillid til hinanden. Nu har kollegerne kendskab til hinandens typeprofiler og forskelligheder, og nu bliver forskelligheden pludselig en styrke. Alene bevidstheden om disse forskelligheder er tillidsskabende.

Denne proces handler ikke om, at folk skal laves om. Vi skal bare lære at forstå hinanden bedre. Vi sætter stor pris på vores forskellighed, for det er netop den, der er med til at give os en dynamisk arbejdsplads.

Information

Vi vil gerne have et højt informationsniveau på vores arbejdsplads.

Ledelsen er synlig og kommer på klinikkerne flere gange om året. Det kan være uformelle besøg eller besøg, hvor der er en dagsorden.

Derudover deltager ledelsen i distriktsmøderne, som holdes 4 gange om året. Den fælles information fra ledelsen er den samme i alle 4 distrikter.

Vi har referater fra alle vores møder, som er tilgængelige i tandplejens database.
Ledelsen skriver også i personalebladet TAND NYT, der udkommer ca. 2 gange om måneden.

Det er en tradition, at alle medarbejdere mødes fysisk et par timer den første arbejdsdag efter sommerferien. Her fortæller ledelsen om strategiske emner og tanker, vi skal arbejde med det kommende arbejdsår.

Hvis der skal fortælles dårlige nyheder – det kunne være emner som alvorlig sygdom hos en ansat, konflikter, sparerunde eller lignende – så møder ledelsen op på den pågældende klinik, eller samler personalet til et fællesmøde, hvor alle informeres samtidigt.

Private samtaler

Alle inviteres hvert år til MUS-samtale med nærmeste leder. Vi holder MUS-samtalerne i en uhøjtidelig tone og med fokus på den enkeltes og på tandplejens udvikling.

Alle medarbejdere har derudover mulighed for at tage direkte kontakt til overtandlægen eller nærmeste leder, distriktslederen, for at snakke om personlige eller faglige emner.

Det gælder også samtaler af privat karakter eksempelvis længerevarende sygdom hos børn, partner eller forældre. Vi forsøger at have en åben og tillidsfuld kultur for dialog og anerkender, at der kan være situationer, hvor det vigtigste er at lytte og ikke komme med gode råd og mulige løsninger.

Tandplejen følger Herning Kommunes generelle personalepolitik, når det gælder friheds- og orlovsordninger i forbindelse med et familiemedlems sygdom eller død. Men vi ved også godt, at mennesker ikke kan behandles ens, og ikke alle svære tider i et menneskets liv kan puttes ind i faste rammer. Derfor har vi i vores personalepolitik skrevet, at hvis situationen ikke umiddelbart kan løses inden for de givne regler, så kontakter medarbejderen overtandlægen.

Alle medarbejdere har mulighed for at medinddrage tillidsrepræsentanten til et møde hos ledelsen, hvis medarbejderen ønsker det.

APV

Hvert andet år laver vi en APV (arbejdspladsvurdering), hvor medarbejderne svarer på spørgsmål om arbejdsmiljøet. I APV-undersøgelsen kan vores medarbejdere også påpege situationer, der er utilfredsstillende, og komme med forslag til løsninger.

Vi har valgt, at APV’erne ikke skal være anonyme. Da vi har en tillidsbaseret tilgang til hinanden, giver det bedre mulighed for at løse problemer, når der er kendskab til, hvem problemerne tilhører.

Det er dog kun arbejdsmiljøgruppen, som består af overtandlægen og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant (AMR), som får navnene på APV-svarene at se.

Arbejdsmiljøgruppen gennemgår svarene og laver derefter en anonymiseret handleplan for, hvordan vi ændrer/forbedrer forholdene. Hvorefter behandler MED-udvalget handleplanen.

 

Tandplejens Sundhedsplan

Hos Tandplejen arbejder vi målrettet med at forbedre og fastholde tandsundheden ved at være en effektiv, forebyggende og behandlende tandpleje, som sætter borgeren i centrum.

Det er ikke bare noget, vi siger.

Derfor tager personalet på internat hvert femte år for at analysere vores virkelighed. Vi spørger os selv, om vi nåede de sundhedsmål, vi havde sat os for. Med baggrund heri fastlægger vi sammen nye ambitiøse mål og handleplaner for den næste femårs periode.

Alt dette skrives sammen til ”Herning Kommunale Tandplejes Sundhedsplan”, som godkendes af vores politiske udvalg. Når planen er godkendt, fejrer vi det med en intern fest. Det fortjener den nemlig, for Sundhedsplanen er tandplejens flagskib, der viser os vejen og giver os alle en forståelse for vores arbejde.

Sundhedsstyrelsens tandsundhedsdata

Hvert år i januar får tandplejen tandsundhedsdata fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi kan se de resultater, alle i personalet har været med til at skabe i det forløbne kalenderår. De tal bruger vi aktivt til at udvikle vores arbejdsplads og planlægge indsatser.

Også her bliver medarbejderne engagerede. Vi holder en fælles temadag hvert forår, hvor personalet får mulighed for at byde ind med positive og negative erfaringer samt forslag til nye tiltag det kommende år.

Konklusionerne i denne årlige proces er med til at flytte, bevæge og udvikle såvel medarbejdere som hele tandplejen.

Også her markerer vi vores gode sundheds resultater med en fest, der bærer overskriften:
”Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register fest”!

Vi kalder bare festen for en SCOR-fest, og det sker naturligvis ikke uden et blink i øjet. Men der er alvor bag humoren. Det er nemlig også vigtigt at fejre sine triumfer, hvis vinderkulturen skal holdes skarp.

Kontaktinfo

Ledelse og administration

Kollundvej 15
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96287120
Send e-mail

Find din tandklinik

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.