Tandplejens Sundhedsplan

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje 2022-2027 er udformet, så der er en naturlig sammenhæng mellem Herning Kommunes Sundhedspolitik, Børn- og Ungepolitikken og Herningmodellen.

Herning Kommunes sundhedspolitik sætter et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte grupper.

For at det skal lykkes, skal sundhed og trivsel være en naturlig del af borgernes hverdag. Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves - i hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på  arbejdspladsen, i fritiden og foreningslivet.

I den sammenhæng er det Herning Kommunes opgave at skabe sunde rammer og tilbud, som fremmer borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen.

Sundhedspolitikken skal derfor indarbejdes i den daglige drift og i kerneydelserne i Herning Kommune.

Luk alle
Åben alle

Sunde tænder er ikke bare en selvfølge

En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet.

Herning Kommunale Tandpleje har gennem mange år arbejdet målrettet med opsøgende, forebyggende og behandlende tandplejetilbud tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov.

Tandplejen har kunnet dokumentere indsatsen med stadig bedre resultater i form af bedre tandsundhed og med en tilslutningsprocent tæt på 100.

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje målsætter frem til 2027 og beskriver tandplejens lovbestemte målgruppe Børn og Unge 0-18 år samt de voksne borgere, der er omfattet af Omsorgstandplejen og Specialtandplejen.

Målet er at medvirke til mest mulig tandsundhed for de bevilligede midler og at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.

Sundhedsplanen er opbygget efter målgrupper inddelt efter alder (0-2½ årige, 3-6 årige, 7-14 årige osv.). For hver målgruppe beskrives delmål som tandsundhedsmål, mål for viden, holdning og færdigheder.

For hver målgruppe er ydelsen delt i basisydelser og behovsydelser. Basisydelserne tilbydes alle tandplejens brugere og skal give forbedret tandsundhed til hele målgruppen.

Behovsydelsen tilbydes til grupper/individer med større risiko for udvikling af tandsygdomme.
Behovsydelserne skal tilstræbe at fjerne ulighed og sikre større lighed i tandsundhed hos tandplejens målgruppe.

De faglige kvalitetsmål og kvalitetsstandarder er beskrevet sidst i Sundhedsplanen.

For at nå vores mål, evaluerer vi hvert år tandsundhedsudviklingen i Herning Kommune. Konklusionerne bruger vi til løbende justering af vore aktiviteter.

Hvert 5. år er det relevant at foretage en mere samlet beskrivelse for at se, om vi når vores mål og for at vurdere nye udviklingstendenser.

Det lange seje træk

Hovedparten af Børne- og Ungegruppen 0-18 år, har i dag fortsat en stigende tandsundhed, og den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje har vist sig at være en effektiv model til at opnå de gode sundhedsresultater.

Men der kan konstateres, at tandplejen, på trods af sin succes, er udfordret i forhold til den gruppe af børn og unge, der ikke med nuværende sundhedsfremmende metoder lærer at tage vare på egen mundhygiejne og tandsundhed, og der ses en tydelig polarisering i Børne- og Ungegruppen.

Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme ”de sidste” til gode gennem en særlig og støttende indsats, hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller børn og unge med særlige odontologiske behov.

Det kræver en stor faglig viden, omstillingsparathed, menneskelig indsigt og højt engagement hos hele tandplejepersonalet at arbejde målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Der er ingen tvivl om, at det kun er igennem det lange seje træk, at vi er nået hertil, og det kun er gennem en fortsat og varig indsats, at det fremover vil være muligt at bevare de gode resultater.

Shahram Khorami

Overtandlæge

Tandplejen som aktør i Herning Kommunes sundhedspolitik og Herningmodellen

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje 2022-2027 er udformet, så der er en naturlig  sammenhæng mellem Herning Kommunes Sundhedspolitik, Børn- og Ungepolitikken og Herningmodellen.

Herning Kommunes sundhedspolitik sætter et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og ikke mindst at fremme sundhed og trivsel blandt sårbare og udsatte grupper.

For at det skal lykkes, skal sundhed og trivsel være en naturlig del af borgernes hverdag. Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves - i hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på  arbejdspladsen, i fritiden og foreningslivet.

I den sammenhæng er det Herning Kommunes opgave at skabe sunde rammer og tilbud, som fremmer borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen. 

Sundhedspolitikken skal derfor indarbejdes i den daglige drift og i kerneydelserne i Herning Kommune.

Visionen for sundheden i Herning Kommune er:

 • At alle borgere har lige adgang og muligheder for sundhed og trivsel

Værdigrundlaget for sundheden i Herning Kommune er:

 • Borgeren er ekspert i eget liv
 • Borgerens behov og ressourcer sættes i centrum
 • Respekt og ligeværdighed
 • Sundhed skal tænkes ind som en del af de eksisterende kerneydelser i kommunen
 • Sundhed skal være en integreret del af borgernes hverdag
 • Sundhed er et fælles ansvar – hvor forudsætninger for at etablere ”det gode liv” og forebyggelse, frivillighed og følelsen at høre til går hånd i hånd.

Tandplejens vision

Tandplejens vision er at blive Danmarks bedste tandpleje, fordi:

 1. Vi skaber sundhedsresultater, som er enestående for landets kommuner
 2. Vores børn vil altid blive mødt med tryghed og nærvær og de kan regne med høj faglig kvalitet
 3. Vi løfter i flok og har fælles engagement
 4. Vi arbejder i en anerkendende og værdsættende kultur, hvor vi har tillid til og er afhængige af, at alle gør deres bedste
 5. Vi er en attraktiv arbejdsplads, fordi vi har styr på tingene, følger med tiden og udvikler os.

Visionen bygger på følgende værdier:

 • Forebyggelse er den bedste behandling.
 • Tandplejen arbejder for at fjerne ulighed i sundhed ved at behovsorientere indsatsen:
  Den forbedring af tandsundheden, som det store flertal har fået gennem årene, skal også komme ”de sidste” til gode gennem en særlig og støttende indsats. De værdier, der har været bærende for opbygningen af den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje kan og skal fortsat bruges til at forme et bedre tandplejetilbud til ”de sidste”, hvad enten det drejer sig om sårbare børn med lav  egenomsorg og fysiske, psykiske eller socialøkonomiske problemer eller om børn og unge med
  særlige odontologiske behov.
 • Tandplejen søger at motivere brugerne til egen indsats for en livslang effekt:
  Tænderne er folks egne 24 timer i døgnet. Dette må være udgangspunktet, når vi taler tandsundhed. Tandplejepersonalet må i åben og anerkendende dialog med vore brugere, gøre dem til handlende  mennesker og lære dem at mestre egen tandsundhed.

Målgruppe 0-2½ årige

I aldersgruppen 0-3 år bliver grunden til barnets sundhedsvaner lagt. Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed, såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i. 

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tandbørstning starter fra 1. tands frembrud
 • At tandbørstning er en naturlig del af den daglige hygiejne og at tænderne skal
  børstes helt rene, 2 x dagligt med 1000 ppm Fluorid tandpasta af en voksen
 • Mælketænders betydning for tygning, udseende og pladsforhold til det permanente
  tandsæt
 • Hvordan og hvorfor caries opstår og hvordan det forebygges
 • Suttevanernes betydning for tandsættet
 • Kostens og drikkevaners betydning for caries
 • Amning og medicins betydning for caries
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.

Aktivitetsplan for 0-2½ årige

Basisydelser:

 • Pjece i barnets mappe/information til spædbørns forældre i samarbejde med Sundhedsplejen
 • Information til forældre om Herning Kommunale Tandplejes tilbud i 6 mdr.-alderen
 • Sundhedssamtaler individuelt i 8-10 mdr. alderen efter Kvalitetsstandarden
 • Alle børn indkaldes til klinikken til første undersøgelse i 2½ års alderen efter Kvalitetsstandarden

Behovsydelser:

 • Sundhedssamtaler individuelt efter behov i 18 mdr. alderen efter Kvalitetsstandarden
 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, tilvænning og opfølgning
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluoridbehandling samt opfølgning
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen,
  dagplejere, vuggestuer og andre institutioner.

Målgruppe 3-6 årige

I førskolegruppen 3-6 år er nøglepersonerne stadig forældrene og børnene har stadig brug for voksenhjælp til mange hverdagsfunktioner herunder tandbørstning.

Vores forbyggende aktiviteter skal fortsat rettes mod forældre og barnets nøglepersoner, der har indflydelse på barnets dagligdag. Vi skal være nysgerrige på kulturelle og samfundsmæssige værdier i familierne.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og barnets nøglepersoner skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • At børnenes tænder er forældrenes ansvar
 • At tænderne skal børstes helt rene 2 x dagligt med 1450 ppm F tandpasta af en voksen
 • At der børstes grundigt på tværs ved 05±05 og især ved frembrydende 6±6, og at 6±6 er blivende tænder
 • At bruge tandtråd 04±04 ved fladekontakt
 • Tandskiftet
 • Hvorfor caries opstår og kostens betydning for caries
 • Hyppig indtagelse af søde mellemmåltider, snacks og læskedrikke kan medføre caries og erosioner
 • Rigtig og hurtig behandling af traumer.

Aktivitetsplan for 3-6 årige:

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Barnet er i centrum
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse efter Kvalitetsstandarden
 • Grundig tandbørsteinstruktion på tværs ved frembrydende 6±6 samt instruktion i tandtråd ved fladekontakt 05,04±04,05. Medinddragelse af forældrene ved instruktion i tandbørstning
 • Fissurforsegling efter faglig indikation på 6±6
 • I behandlingssituationen er det vigtigt at være tryghedsskabende og anerkendende for at forebygge tandlægeangst
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Prioritere tid til tilvænning og skabe tryghed.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluoridbehandling samt opfølgning efter Kvalitetsstandarden
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluoridbehandling samt  opfølgning efter Kvalitetsstandarden
 • Fissurforsegling 05,04±04,05 efter behov
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen, daginstitutioner, børnehaver, skoler.

Målgruppe 7-14 årige

I aldersgruppen 7-10 år begynder børnene i stigende grad at få indflydelse på deres egen sundhed, men forældrene er fortsat nøglepersoner, og børnene har stadig brug for voksenhjælp til daglig tandbørstning indtil 10-årsalderen.

I aldersgruppen 11-14 år lægger børnene i højere grad vægt på kammeraternes holdninger og meninger.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod forældre og børnene/de unge.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed såvel i familien som de andre miljøer, hvor barnet færdes i.

Vi ønsker, at forældre og børnene/de unge skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Hvordan og hvorfor caries opstår, og hvordan det forebygges med fokus på søde mellemmåltider, snacks og energidrikke
 • At læske/energidrikke og sodavand giver erosioner
 • At tænderne skal børstes helt rene, 2 x dagligt med 1450 ppm Fluorid-tandpasta
 • At barnets motorik til egen tandbørstning først er udviklet i 10-årsalderen
 • Børnene må også gerne børste selv, men det er den voksne, der børste tænderne helt rene indtil 10-årsalderen
 • Frembrudsperioden for 12-års tænder er en risikoperiode og kræver tandbørstning på tværs
 • Forældrene følger barnet ved eftersyn til og med 10-årsalderen.
 • At børn og forældre altid kan hente viden og professional vejledning hos Herning Kommunale Tandplejes personale.

Aktivitetsplan for 7-14 årige

Basisydelser:

 •  Varm og anerkendende modtagelse. Barnet/den unge er i centrum
 • God forældrekontakt. Er forældrene ikke med barnet på klinikken gives relevant forældreinformation
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse efter Kvalitetsstandarden
 • Grundig tandbørsteinstruktion på tværs ved frembrydende 7,6±6,7
 • Fissurforsegling på 7,6±6,7 efter faglig indikation
 • BW tages altid på faglige indikationer f.eks. ved dårlig mundhygiejne, blødende papiller/gingivitis, ved kontrol af okklusal caries før SEAL-behandling, kontrol af cariesprogression og ved tidligere caries  aktivitet i mælketandsættet
 • I behandlingssituationen er det vigtigt at være tryghedsskabende og anerkendende for at forebygge tandlægeangst
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Tandbørstekursus i 4. klasse, suppleret med ekstra træning efter behov Program/vejledning 4. kl.
 • Klasseundervisning i 6. klasse Program/vejledning 6. kl.
 • OR-visitation i 6. klasse.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluoridbehandling samt opfølgning efter Kvalitetsstandarden
 • Passiv profylakse: støtte i tandbørstning suppleret med afpudsning og fluoridbehandling samt opfølgning efter Kvalitetsstandarden
 • Individuel sundhedssamtale (vaner/adfærd)
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner i samarbejde med Sundhedsplejen og skolerne f.eks. om madpakker, mellemmåltider, kantiner, deltage i temauger på skolerne.

Målgruppe 15-18 årige

De unge er nu på vej mod fuld selvstændighed i hverdagen. Nogle unge afslutter den almindelige  skolegang. Skiftet til nyt uddannelsessted eller erhvervsarbejde betyder forandring i dagligdagen, som let kan påvirke sundhedsadfærden. Vi skal have fokus på disse overgange i de unges liv.

Vores forbyggende aktiviteter skal derfor rettes mod de unge.

Vi ønsker at skabe en positiv holdning til sundhed.

Vi ønsker, at de unge 15 -18 årige skal have følgende viden, holdning og adfærd:

 • Forståelse af tandsygdommens opståen og forebyggelse
 • Kendskab til sammenhængen mellem drikkevaner og erosioner
 • Viden om hvordan de fortsætter i regelmæssig ungdomstandpleje efter 18 år
 • Ansvar for egen sundhed, herunder viden om rygning, snus, piercing, m.v.

Aktivitetsplan for 15-18 årige

Basisydelser:

 • Varm og anerkendende modtagelse. Den unge er i centrum. Skal føle tryghed og opleve at blive behandlet som en individuel person, voksent og ligeværdigt
 • Regelmæssigt individuelt eftersyn og profylakse efter Kvalitetsstandarden
 • BW tages altid på faglige indikationer, f.eks. ved dårlig mundhygiejne, blødende papiller/gingivitis, ved kontrol af okklusal caries før SEAL-behandling, kontrol af cariesprogression og ved tidligere carieserfaring
 • I behandlingssituationen er det vigtigt at være tryghedsskabende og anerkendende for at forebygge tandlægeangst
 • Alle tilbydes smertekontrolleret behandling
 • Sikker overførsel til praktiserende tandlæge ved 18 år.

Behovsydelser:

 • Individuel indkaldelse efter behov, instruktion i tandbørstning, afpudsning, fluoridbehandling samt opfølgning efter Kvalitetsstandarden
 • Passiv profylakse: Afpudsning og fluoridbehandling samt opfølgning, 5000 ppm F tandpasta efter Kvalitetsstandarden
 • Individuel sundhedssamtale (vaner/adfærd)
 • Tværfaglige sundhedsprojekter/kampagner.

Omsorgstandpleje

Kommunen har pligt til at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Målgruppe

Oprindeligt var målgruppen defineret som personer, der bor på plejehjem og personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere. Men tilbuddet omfatter også udviklingshæmmede og sindslidende voksne borgere med ringe egenomsorg, der ikke i tilstrækkeligt omfang – på eget initiativ – er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud i praktiserende tandlæge, og hos hvem der ikke er særlige odontologiske problemer, der kræver tandlægefaglig specialbehandling (Specialtandplejen).

Personer, der er visiteret til omsorgstandpleje, men som efter tandlægefaglig vurdering skønnes at have behov for et specialiseret tandplejetilbud, skal visiteres til Specialtandplejen.

Visitation

Visitator fra Visitationsenheden i Herning kommune står for at visitere til omsorgstandplejen.

Henvendelse: Visitationsenheden, Bethaniagade 3B, 7400 Herning. Tlf.: 96 28 44 60 email: visitator.sec@herning.dk

Endvidere kan voksne, der er tilknyttet Specialtandplejen visiteres til Omsorgstandplejen efter en tandlægefaglig og individuel vurdering.

Borgere bliver kontaktet snarest og inden 1 måned efter tilmelding til omsorgstandplejen og tilses ved tandplejens førstkommende besøg på plejecenteret. Evt. akutte gener afhjælpes hurtigst muligt.

Det koster årligt 550 kr. (2022) at være tilmeldt Omsorgstandplejen uanset behandlingsbehov. Beløbet reguleres en gang om året.

Omsorgstandplejens indhold og tilbud:

 • Almen og individuel forebyggelse, inklusive hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af hjælpepersonale
 • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
 • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen for at sikre funktionen under hensyntagen til den enkeltes tilstand.

Omsorgstandplejen omfatter som udgangspunkt almindelige tandbehandlinger som f.eks. fyldninger og aftagelige proteser. Behandling, som udelukkende har kosmetisk sigte samt kroner og broer, tilbydes ikke.

Omsorgstandpleje sker ud fra en tandlægefaglig helhedsvurdering af borgerens ønske om behandling, mulighederne for behandling samt mulighederne for at bevare et godt behandlingsresultat.

 • I eget hjem tilbydes primært udredende besøg og forebyggende tandpleje,
 • I Omsorgstandplejens klinikrum på plejecentre kan mange mindre behandlinger udføres f.eks. fyldninger, tandrensninger og protesebehandlinger
 • På Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg kan de fleste behandlinger udføres.

Såfremt det pga. behandlingens karakter eller af hygiejniske hensyn er nødvendigt, tilbydes behandling på en af Tandplejens klinikker. Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken. Endvidere forventer vi ved behandling på klinik, at patienten ledsages af personale eller en pårørende, som kan støtte og hjælpe med at lifte til behandlingsstolen samt hjælpe med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin mm.
Kvalitetsstandard Undersøgelse, risikovurdering og behandlingsplanlægning i Omsorgs- og Specialtandplejen

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der pga. psykisk eller fysik funktionsnedsættelse vanskeligt eller umuligt kan benytte tandpleje i Børne- og Ungetandplejen eller hos praktiserende tandlæge. Det kan være i længere perioder eller permanent.

Specialtandplejen i Herning Kommune fungerer i et samarbejde med Region Midt. Herning Kommune har myndighedsforpligtigelsen, mens regionen er forpligtet til at stille det fornødne antal behandlingspladser til rådighed for patienter, der ikke kan behandles lokalt. Inden 1. maj indsendes bestilling af behandlingspladser for det kommende kalenderår, samt en oversigt over det skønnede forbrug for de følgende år. Der indgås en skriftlig aftale for hvert kalender år, af denne fremgår hvad bestillingen omfatter,
prisen, samt en nærmere beskrivelse af ydelsernes omfang. For personer over 18 år har kommunen mulighed for at opkræve egenbetaling op til en maksimal grænse, der fastsættes af Indenrigsministeriet. Ved årets udgang sendes regning til patienterne svarende til de ydelser, der er leveret i løbet af året.

Der gives ikke tilskud til transport, dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter Social- og Pensionslovene.

Målgruppe

Målgruppen er sindslidende og udviklingshæmmede samt visse personer med cerebral parese, autisme og andre med meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. sklerosepatienter. Det forudsættes, at patienten har en så væsentlig funktionsnedsættelse, at vedkommende er afhængig af andres hjælp.

Patienter, der lider af tandlægeangst, hører ikke til målgruppen, med mindre patienten tillige lider af en langvarig og alvorlig psykisk lidelse eller en vidtgående udviklingsforstyrrelse. Dog kan indlagte psykisk syge, som midlertidigt har en alvorlig funktionsnedsættelse, komme i nødbehandling eller anden begrænset behandling i Specialtandplejen.

Henvisning til Specialtandplejen:

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje. Det kan f.eks. være egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Patienter kan ikke henvises til Specialtandplejen pga. økonomiske forhold.

Unge med fysisk eller psykisk handicap/nedsat funktionsevne, der ikke kan udnytte tandpleje hos privat praktiserende tandlæge, kan visiteres direkte fra Børne- og Ungetandplejen, når de fylder 18 år.

Henvisningsblanketten

Henvisningen sendes til Herning kommunale Tandplejes Voksentandpleje, vedlagt alle relevante oplysninger evt. i form af journaludskrift. Blanketten sendes via sikkermail eller via EDI. Ansøgningen kan også skrives ud og sendes med posten til Voksentandplejen, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning.

Visitation til Specialtandplejen

Den kommunale tandpleje vurderer efter modtagelse af henvisningsblanketten, om betingelserne for tilbud om specialtandpleje er til stede og indkalder patienten til en visitation. Visitationen vil foregå på Voksentandplejens klinik, Snejbjerg Tandklinik, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning

Den årlige egenbetaling for deltagelse i Specialtandplejen er maksimalt 2075 kr. (2022 pris). Beløbet reguleres en gang om året. Tilbuddet omfatter al tandbehandling og forebyggelse, der ud fra en tandlægefaglig bedømmelse er nødvendigt, og som er realistisk at gennemføre. Der tilbydes også behandling i generel anæstesi, såfremt det skønnes fagligt nødvendigt.

For børn og unge under 18 år, som hører under Specialtandplejen er der ingen egenbetaling.

Specialtandplejens indhold og tilbud:

 • Almen og individuel forebyggelse, inklusive hjælp til mundhygiejne og evt. inddragelse af de nøglepersoner, som er omkring patienten (pårørende, støtte-/kontaktpersoner, sygepleje- eller pædagogisk personale)
 • Undersøgelse af tændernes-, mundens- og kæbernes sundhedstilstand
 • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger for at sikre funktionen, under hensyntagen til den enkeltes tilstand. Større behandlinger som kroner, broer og implantater kan tilbydes.
 • Behandling i generel anæstesi tilbydes, hvis det skønnes fagligt nødvendigt.


Det tætte samarbejde med patientens nøglepersoner må prioriteres højt i behandlingsplanlægningen
og i behandlingen, da patienten kan have svært ved at formulere
sine problemer, ønsker og behov med hensyn til tandbehandling.

Behandling foregår enten lokalt i den kommunale specialtandpleje eller i den regionale specialtandpleje på Holstebro eller Viborg sygehus. 

Børn og unge under 18 år, som er i den kommunale specialtandpleje, er tilknyttet de lokale Børne- og Unge tandklinikker, mens voksne specialtandplejepatienter går på Voksentandplejeklinikken i Snejbjerg.

Patienten skal selv betale for kørsel til klinikken.

For patienter indskrevet i Specialtandplejen, vil det regelmæssigt blive vurderet, ud fra patientens tandplejebehov og funktionsniveau, om patienten behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau. Det kan betyde, at patienten kan ud visiteres fra Specialtandplejen til f.eks. Omsorgstandplejen eller udskrives til privat praktiserende tandlæge. Patienter, som med udgangspunkt tilhører Specialtandplejen, men som f.eks. er tilknyttet Børn og Ungetandpleje eller Omsorgstandplejen, kan genhenvises til Specialtandplejen, såfremt det viser sig at patientens tandplejebehov ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodeses der.

Hvordan måles tandsundhed

Sundhedsstyrelsens tandsundhedsdata beskriver caries - huller i tænderne - på 2 måder. DMF-S/def-s og cariessværhedszoner.

DMF-S/def-s er summen af huller (D/d), mistede (M/e) og fyldte (F/f) tandflader (S/s). DMF-S vedrører blivende tænder, og def-s bruges ved mælketænder.

Et barn, som har et DMF-S tal på nul, har altså ingen huller, ingen udtrukne og ingen fyldte tandflader pga. caries, mens en person med et højt DMF-S tal har en stor carieserfaring, dvs. mange huller, udtrukne eller fyldte tandflader.

DMF-S/def-s tallene kan benyttes til at:

 • udregne den gennemsnitlige carieserfaring hos forskellige aldersgrupper
 • vise fordelingen af cariesmængden hos en gruppe personer - f.eks. 15 årige (den absolutte cariesmængde fordeling)
 • at beregne cariestilvæksten, antallet af nye huller pr. år pr. barn.

DMF-S/def-s tal har været med i Sundhedsstyrelsens opgørelser siden 1972.

Cariessværhedszoner blev indført i 1977. Disse bruges til at beskrive, om man har caries og/eller cariesskader og i givet fald, hvor de er placeret i tandsættet.

Der opereres med 4 zoner:

Zone 1 = ingen caries/fyldninger

Zone 2 = caries/fyldninger på kindtændernes tyggeflader

Zone 3 = caries/fyldninger på tandflader ved tandmellemrummene i kindtænderne

Zone 4 = caries/fyldninger i fortænderne og på andre tænders tandflader, hvis de vender mod tungen,  ganen eller kinderne, eller tænder trukket ud pga. caries.

Lidt om tandsundhedsstatistik

Danmark har et enestående statistisk materiale (SCOR systemet), der muliggør at børn og unges tandsundhed kan følges. Baggrunden er ”Lov om børnetandpleje”, der trådte i kraft i 1972. Samtidig blev der indført pligt til at indberette tandsundhedsdata (SCOR systemet) til Sundhedsstyrelsen hvert år.

Børnetandplejen og dermed det statistiske grundlag skulle ifølge loven indføres årgangsvis - startende med 1. klasse i 1972.

Der findes derfor et betydeligt statistisk materiale her i kommunen. Det har muliggjort, at tandsundhedsudviklingen løbende har kunnet følges.

Hvert års indberetninger til Sundhedsstyrelsen skal betragtes som et øjebliksbillede af tandsundheden hos børn og unge.

Det giver mulighed for at beskrive status for tandsundheden i et enkelt år. 

Hvis man imidlertid har statistikker fra flere år, kan man vurdere den historiske udvikling ved:

 • at sammenligne øjebliksbillede (status) for forskellige børn fra samme aldersgruppe fra år til år eller med lidt større intervaller
 • at følge den samme gruppe børn over en tidsperiode
 • sammenligne tandsundhedsstatus blandt forskellige generationer af børn samt udviklingen hos den enkelte børnegruppe.

Herningmodellen - Tandplejens rolle

Herningmodellen er den rette understøttelse på rette tid - med det mål at sikre børn og unge det bedst mulige liv nu og i fremtiden.

Vi arbejder forebyggende, sundhedsfremmende, vidensdelende og inkluderende. 

Tandplejens rolle

Tandplejen ønsker at være en aktiv medspiller i det tværfaglige samarbejde. Tandplejens personale møder alle børn og unge fra omkring 8 måneders alderen, og indtil de unge bliver 18 år. Dermed har Tandplejen gode forudsætninger for at bidrage til den tidlige opsporing, i form af observationer af intra- og ekstraorale tilstande, samt barnets trivsel og opførsel og mulighed for at kunne følge disse over lang tid.

Som offentligt ansat har Tandplejens personale en skærpet underretningspligt, dvs. at man er særlig forpligtet til at underrette om en evt. bekymring for et barn. Det betyder, at personalet i Tandplejen har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung har behov for særlig støtte. Som fagprofessionelle skal tandplejepersonalet holde øje med børnene, lytte til hvad de
fortæller og handle i forhold til børns signaler på mistrivsel eller i forhold til børn, der beretter om overgreb og svigt.

Dental neglect

”Et bevidst fravalg af forældre eller barnets værge for at opsøge og gennemføre den nødvendige behandling for at sikre et acceptabelt niveau af oral sundhed, hvilket er essentielt for funktionsdygtigheden, samt fraværet af infektioner og smerter”.

Dental neglect kan være vedblivende forsømmelser fra forældre i forhold til at opfylde barnets basale behov for tandbørstning. Det kan være gentagne udeblivelser, hvor den ansvarlige voksne bevidst fravælger besøget og ikke sørger for den nødvendige behandling for at sikre smertefrihed, fravær af infektioner og en acceptabel tyggefunktion.

Dental neglect kan bevirke vedvarende smerter fra tænderne, medføre fejlernæring, påvirke søvnen og dermed også barnets vækst. Det kan påvirke barnets selvværd, føre til isolation og medføre indlæringsvanskeligheder. 

Dental neglect kan hænge sammen med en anden dysfunktion i barnets familie, og derfor vigtigt, at tandplejens personale er opmærksomme på de eventuelle tegn, de ser og hjælper med til at sikre, at familien får den hjælp og støtte, der er brug for.

Overgreb og vold

Det er vigtigt, at tandplejens personale er opmærksomme på fysiske tegn på vold mod barnet. Blå mærker og andre skavanker er meget almindeligt hos børn og hyppigheden øges, indtil de kommer i de første klassetrin. Hvis man som tandplejepersonale ser synlige, ualmindelige mærker på kroppen, så spørg barnet. Skriv i journalen, hvad er set og hørt.

Skaden bør vække bekymring, hvis der ikke er sammenhæng mellem den givne forklaring og skaden udseende. Skader på øre, nakke og hals, også kaldet ”sikkerhedstrekanten” er ualmindelige ved et uheld:
Sikkerhedstrekanten.

Tal med en kollega eller din leder om din bekymring, eller få anonym rådgivning hos fremskudt Team
Ved behov for professionel rådgivning og vejledning kontaktes Fremskudt Team Fremskudt Team består af socialrådgivere samt familiebehandlere, som er klar til vejledning og sparring.

Mail: fremskudt.team@herning.dk

Tlf. Nummer: 96286305

Fysisk er Fremskudt team placeret på Markedspladsen 4. 7400 Herning

Akut underretning

I tilfælde af tegn på overgreb, skal der straks underrettes. Det eneste tidspunkt i forbindelse med underretninger, hvor forældrene ikke skal informeres er, hvis der er mistanke om at overgrebet er foregået i familien.

Luk alle
Åben alle

Samlet Sundhedsplan 2022-2027 med faglige kvalitetsstandarder

Se sundhedsplan 2022-2027 som pdf.

PDF-filen er en grafisk fremstilling af Tandplejens sundhedsplan 2022-2027. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format på siden, dog uden kvalitetsstandarder, instrukser og procedurer for Tandplejen.

Kontaktinfo

Ledelse og administration

Kollundvej 15
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96287120
Send e-mail

Find din tandklinik

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.